top of page
Նշե՛ք Ձեր

ՀՐԱՎԻՐԱՏՈՄՍԸ

Thanks for submitting! We'll let you know if you win.

IT's Time for Smart Business (11).png
Event schedule_edited.jpg

Հնադիպումների ժամանակացույց․
 

1) 10․11․2021թ․ SM'ART BU$INE$$. ՍԿՍԻ՛Ր ՔՈ ԲԻԶՆԵՍԸ
https://www.facebook.com/events/176424707987459 


2) 19․11․2021թ․ SM'ART BU$INE$$. ՍԿՍԻ՛Ր ՔՈ ԲԻԶՆԵՍԸ
https://www.facebook.com/events/176424707987459


3) 24․11․2021թ․ Ֆինանսական գրագիտություն
https://www.facebook.com/events/365738081751208/


4) 26․11․2021թ․ Ֆինանսական կառավարում 
https://www.facebook.com/events/1536739616658696/


5) 03․11․2021թ․ Աշխատանքի հնարավորություններ
https://www.facebook.com/events/462866548487753/


6) 08․12․2021թ․ SMM և բրենդինգ
https://www.facebook.com/events/885557945417893/


7) 09․12․21թ․ SM'ART BU$INE$$. ՍԿՍԻ՛Ր ՔՈ ԲԻԶՆԵՍԸ
https://www.facebook.com/events/176424707987459

bottom of page